Інформація для авторів

Керівництво для авторів

Щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів, необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувачі (https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/user/register) обов'язковим є зазначення ORCID.

Матеріали, подані для опублікування, повинні відповідати тематиці журналу.

Журнал приймає до розгляду наукові статті за умови, що дослідження:

 • не було опубліковане раніше в іншому журналі;
 • не перебуває на розгляді в іншому журналі;
 • усі співавтори згідні з публікацією статті.

Статті приймаємо тільки з оригінальним авторським текстом, запозичення в обсязі не більше 10 % повинні бути оформлені із зазначенням посилань на джерела.

Подаючи статтю в журнал, автор цим:

 • висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;

Автори дають згоду на збір й обробку персональних даних із метою їх внесення в базу даних згідно із Законом України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010. Імена та електронні адреси, указані користувачами сайту цього видання, використовуватимуться лише для виконання внутрішніх технічних завдань; вони не поширюватимуться та не передаватимуться стороннім особам.

Мова рукопису – українська, англійська, польська.

Відповідальність за зміст статті несуть автори, а не редколегія чи видавництво.

 

Зразок оформлення

І. Загальні вимоги:

 1. Мова рукопису: українська, російська, англійська, польська.
 1. Обсяг основного тексту статті – від 4 др. арк. (16 000 символів з пропусками) до 1 др. арк.(40 000 символів з пропусками). Оптимальний обсяг статті – 0.5 др. арк.
 2. Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word
 3. Параметри сторінки: формат А4, розмір  14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см; вирівнювання – за шириною, без колонтитулів та нумерації сторінок.
 4. Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
 1. Параметри абзацу:
  • вирівнювання – за шириною;
  • міжрядковий інтервал – 1;
  • відступ першого рядка – 1 см;
  • інтервал між абзацами – 0 мм.

 II. Видавниче оформлення структурних елементів статті:

 1. індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка);
 2. ПІБ автора (розгорнуто, вирівнювання по лівому краю, напівжирний шрифт, 10 пт);

            Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони зазначені в документах, що посвідчують особу (наприклад, Анна або Ганна)!

 1. науковий ступінь, вчене звання, посада, (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);
 2. місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни (вирівнювання по лівому краю, 10 пт);

            Важливо! Будь ласка зазначайте офіційну назву установи, зазначену на її веб-сайті та в установчих документах!

 1. ORCID ID (реєстрація на сайті – https://orcid.org/register);
 2. e-mail (вирівнювання по лівому краю, курсив, 10 пт);
 3. назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру);
 4. слово «Анотація» (напівжирний шрифт, 10 пт). Далі в тому ж рядку – анотація статті (шрифт звичайний, по ширині, 10 пт). Анотація має бути обсягом не менше 1800 знаків;
 5. фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний, курсив). Далі в тому ж рядку – від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см);
 6. Основний текст статті (шрифт звичайний, 12 пт) повинен складатися з таких розділів:

 

 1. ВСТУП (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)

(окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю);

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

 • посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [10];
 • сторінки відділяються комою [3, с. 35] – 3-є джерело 35-а сторінка;
 • у разі цитування кількох джерел одночасно, необхідно перерахувати кожен номер окремо, у своїх власних дужках, через кому або тире: [3], [4], [5], [6] або [3] – [6]

 

 1. МЕТА СТАТТІ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)
 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ (НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)
 3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)
 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ (ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ)
 5. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ(ОБОВ’ЯЗКОВИЙ РОЗДІЛ.)

 

 1. Список використаних джерел (мовою оригіналу):
 • підзаголовок «Список використаних джерел» (окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю) оформлюється відповідно до стилю APA;
 • джерела нумеруються й організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;
 • список використаних джерел рекомендуємо складати з не більш ніж 30 найменувань (шрифт – 10пт);

 

 1. Рядок «Матеріал надійшов до редакції __.__.201_ р.» (10 пт,  курсив, вирівнювання справа);
 2. Назва статті, ПІБ та данні про авторів, анотація, ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно як українською мовою);

 

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються і транслітеруються латиницею з мови, на якій вони вказані в документах, що засвідчують особу!

 

Для транслітерації рекомендуємо скористатися такими он-лайн сервісами:

з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia;      з російської мови – http://translit.cc.

 

 1. Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел:
 • підзаголовок «References (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)» (окремий абзац, відступи: перед 24, після – 12, напівжирний шрифт, 12 пт, прописними літерами, вирівнювання по лівому краю);
 • перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел (шрифт 10 пт), оформлюється відповідно стилю АРА:
 • джерела в переліку посилань нумеруються та організовуються у порядку їх згадування в тексті, порядковий номер зазначається у квадратних дужках перед бібліографічним описом;
 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв − транслітеруються латиницею;
 • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);
 • іноземні джерела залишаються без змін.

 

Назви журналів, конференцій, організацій, видавництв, наукових установ необхідно зазначати скорочено. 

 

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

Приклади оформлення наукових джерел відповідно стилю APA наведені у Науково-технічній бібліотеці ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Українською бібліотечною асоціацією (http://kpi.ua/ru/node/13876).

 

Для оформлення списку джерел можна використовувати автоматизований сервіс для посилань у статтях, текстовий процесор MS WORD, а також скористатися функціями EndNote з WoS.

 • форматування окремих об’єктів:
  • Підзаголовок першого рівня (окремий рядок, напівжирний шрифт, вирівнювання зліва, відступ 1 см)

1.1.1. Підзаголовок другого рівня (окремий рядок, напівжирний шрифт, курсив, вирівнювання зліва, відступ 1,5 см)

 

Усі ілюстрації, програмні коди та таблиці мають бути розташовані безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці (не наприкінці статті).

 • Списки

Списки оформлюються наступним чином:

 • нумеровані – «1.», «1)», «a)», «VI.»;
 • марковані – « – », «•».