Особливості конкурентної розвідки та шпіонажу на підприємствах

  • Antonina Mytko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5234-0758
  • Tetiana Mishchuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: конкурентна розвідка, промисловий шпіонаж, інформаційна безпека, цільові атаки, кібершпіонаж, інсайдерська загроза

Анотація

У статті досліджено процеси промислового шпигунства та конкурентної розвідки як прихованих форм отримання конфіденційної інформації конкурентів. Мета статті – проаналізувати особливості конкурентної розвідки й шпигунства на підприємствах. Із цією метою схарактеризовано понятійний апарат конкурентної розвідки й промислового шпигунства та їхні відмінності, розглянуто тенденції розвитку промислового шпигунства на світовому рівні на прикладах найбільших світових компаній. За допомогою історико-порівняльного методу здійснено ретроспективний аналіз конкурентної розвідки й шпіонажу на підприємствах. Розкрито прояви шпигунства в політичній сфері, зокрема на прикладі міжнародного соціального мережевого проекту «ВікіЛікс», а також проаналізовано наслідки політичної розвідки. На основі отриманих результатів запропоновано способи протидії шпигунству й розвідці на мікро- та макрорівнях. Доведено, що в країнах із ринковою економікою завжди існували шпіонаж і конкурентна розвідка, мета яких – вивчення секретів, що лежать в основі досягнень та успіхів чужих підприємств і країн. Від них потерпають усі сфери економіки й не захищені навіть стратегічні компанії, що мають подвійний, воєнно-цивільний характер. Активною конкурентна розвідка та шпіонаж існують і в політичній сфері. Сьогодні різні кризи, які накладаються одна на одну, змушують політиків усе частіше звертатися до закулісних можливостей отримання інформації, ідей чи навіть прямого саботування дій інших країн. Світовий досвід підтверджує неминуче виникнення загроз економічній безпеці країни в контексті поширення процесу промислового шпигунства. На сьогодні гостро стоїть завдання розробки єдиних механізмів захисту від інсайдерських загроз. Автори вважають, що у подальшому слід розробити методики оцінювання економічної ефективності впровадження систем захисту комерційної інформації та промислового шпіонажу.

Посилання

1. Богданович В. Ю. Конкурентна розвідка та промислове шпигунство / В. Ю. Богданович, В. В. Бадрак // Сучасний захист інформації. ? 2014. ? ? 1. – С. 16–22.
2. Єгоров В. З історії розвитку промислового шпигунства / В. Єгоров // Дзеркало тижня. – 1994. ? ? 13. – С. 14–17.
3. Зеркалов Д. В. Безопасность бизнеса. Разведка : науч. пособие / Д. В. Зеркалов. – Киев : Наук. свит, 2008. – 108 с.
4. Миронова О. М. Економічна безпека інформаційних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Миронова // Управління розвитком. ? 2010. ? ? 18. ? С. 51–54. ? Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Uproz/2010_18/u1018mir.pdf (05.02.2017)
5. Остапенко Г. Г. Корпоративна розвідка як механізм забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г. Г. Остапенко // Вчені записки. ? С. 144–147. ? Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom_4/144_147.pdf (05.02.2017)
6. Поправко О. Феномен под названием WIKILEAKS [Електронний ресурс] / О. Поправко // Нова стратегічна концепція Північноатлантичного альянсу: перспективи для держав Центральної та Східної Європи : матеріали та виступи осінньої академії (м. Донецьк, 30 лист. – 2 груд. 2010 р.). ? Режим доступу : http://www.intsecurity.org/stat/zmist5_2.php (05.02.2017)
7. Ткачук Т. Ю. Конкурентна розвідка : навч. посіб. / Т. Ю. Ткачук. ? Київ : НАСБ України, 2010. – 219 с.
8. Ткачук Т. Ю. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства / Т. Ю. Ткачук // Персонал. ? 2007. ? ? 2. – С. 72– 78.
9. Ющук Е. Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей : учеб. пособие / Е. Л. Ющук. ? Москва : Вершина, 2006. – 240 с.
10. Якубівська Ю. Є. Цільові атаки в контексті промислового шпигунства [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. ? Донецк : ДонНУ, 2014. ? Т. 2. – С. 368–372. ? Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1537/1/10_%D1%84%D0%B0%D1%85.pdf (05.02.2017)
11. Якубівська Ю. Є. Тенденції розвитку промислового шпигунства у світі [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Ефективна економіка. ? Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5383 (05.02.2017)
12. Gilad B. Cl Certification: Do We Need It? / B. Gilad, J. Herring // Competitive Intelligence Magazine. ? Cambridge : Fuld-Gilad-Herring Academy of Competitive Intelligence, 2011. ? Vol. 6. ? ? 4.
13. Secker R. 10 key sources of competitive data / R. Secker. – SCIP online.
14. Weiss A. Competitive strategies – the dog fight! / A. Weiss. – SCIP online.
Опубліковано
2017-05-29