ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ

(Рецензія на книгу: Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Кондор, 2018. 312 с.)

  • Ihor Lopushynskyi Херсонський національний технічний університет

Анотація

У 2018 році вітчизняному інституту державної служби виповнилося 100 років. Цій визначній даті українського державотворення відомий учений, професор Малиновський Валентин Ярославович присвятив чергову наукову працю – підручник «Публічна служба в Україні». Як і попередня навчальна література у сфері публічного управління автора, це видання вирізняється оригінальністю, професійним і творчим підходом до його структурної побудови, аргументованістю та доступністю матеріалу, термінологічною логічністю, що, безумовно, робить його цінним не лише для навчального процесу, а й для розвитку вітчизняної управлінської науки. Вихід підручника є, безумовно, вчасним, адже реформування публічної служби, що зараз відбувається в Україні, не може здійснюватися без відповідного теоретичного забезпечення. Кардинальні зміни, котрі спостерігаємо в системі публічної служби, підготовка фахівців зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» потребують відповідного науково-методичного забезпечення. З огляду на це, дослідження теоретичних засад публічної служби набуває важливого значення з позицій сучасного розуміння цього комплексного інституту й особливостей його функціонування в умовах демократизації суспільства, реформи децентралізації влади. Маючи значний досвід роботи в органах публічної влади, наукової та педагогічної діяльності, професор В. Я. Малиновський як практик і теоретик творчо застосовує його в процесі написання наукових праць, поєднуючи фундаментальні й прикладні дослідження з безпосередньою практикою публічного управління. Надзвичайно цінним є те, що під час написання підручника автор творчо опрацював і використав сучасні теоретико- методологічні досягнення управлінської науки в поєднанні з практикою управлінської діяльності. Відповідно, такий підхід не міг не позначитися на якості рецензованої праці та його структурі. Викладений матеріал ґрунтується на найновіших законодавчих і нормативно-правових актах. У процесі підготовки книги автором використано численні літературні джерела, зокрема проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, документальну базу у сфері публічного управління й публічної служби (закони, нормативноправові акти, управлінські документи), узагальнено практичну діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування в контексті переходу до нового розуміння завдань і функцій публічної влади в умовах децентралізації влади. При цьому подання навчального матеріалу здійснено в доступній для студентської аудиторії формі. Зазначимо, що за теоретичним охопленням видів публічної служби ця праця не має аналогів у вітчизняній навчальній літературі. Автор запропонував оригінальну систематизацію видів публічної служби, окремі з яких поки що не отримали адекватного теоретичного опрацювання у вітчизняних наукових розробках, що підвищує цінність видання. Зокрема, політична служба як один із видів публічної служби є новим дослідницьким напрямом автора. Заслуговують на увагу й нові поняття, запропоновані науковцем. При цьому важливо, що автор не побоявся запропонувати власне трактування окремих визначень, котрі ще перебувають у стані наукової дискусії, зокрема ключового поняття «публічна служба», що є дуже цінним і важливим для подальшого розвитку управлінської науки. Зважаючи на сказане вище, можемо передбачити практичну цінність підручника для фахової підготовки студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», підвищення кваліфікації публічних службовців й усіх, хто цікавиться проблемами публічного управління. Очевидно, що окремі наукові підходи вченого можуть і повинні викликати професійну дискусію, що цілком природно для молодої в Україні науки. Адже окремі положення, запропоновані автором, ще не здобули остаточного трактування серед представників управлінської науки. Але цей недолік є радше перевагою, адже спонукає до серйозної наукової розмови задля остаточного врегулювання всіх спірних питань, що стримують розвиток управлінської думки. Усе сказане вище свідчить про високий науково-методичний рівень запропонованої праці професора Малиновського В. Я., яка, без сумніву, є вагомим внеском у розвиток управлінської науки. Окрім того, підручник стане вкрай потрібним сьогодні для всіх, хто вивчає відповідні дисципліни у вищих навчальних закладах, а також працює в органах публічної влади.

Опубліковано
2019-05-29