Політика соціальної єдності Європейського Союзу та показники моніторингу

Ключові слова: політика соціальної єдності, Європейський Союз, моніторингові показники

Анотація

Питання об’єднання нації, національної або соціальної консолідації, єдності суспільства завжди були на порядку денному незалежної Української держави. Нагальною потребою є визначення перешкод на шляху до консолідації українського суспільства, а також чинників, які можуть сприяти його об’єднанню. Мета статті – узагальнення результатів науково-експертного дискурсу щодо соціальної єдності ЄС і показників його оцінки. Методологією дослідження є аналіз документів, досліджень та звітів Європейської комісії.

Дослідження європейської політики згуртування вимагає використання міждисциплінарного підходу, а також розгляду процесу в його цілісності, що потребує застосування систематичного підходу. Соціальна єдність вивчалася Європейським Союзом протягом останніх десятиліть, проведено багато досліджень теоретичного та емпіричного характеру. Більше того, це стало основною концепцією ефективного розвитку для багатьох суспільств. Механізмом практичної реалізації соціальної єдності є визнання цінностей плюралізму, соціального й громадянського діалогу. Обов’язковим атрибутом соціальної єдності суспільства є інститут соціального захисту та соціальної інтеграції. Соціальна згуртованість передбачає використання демократичних принципів для прийняття суспільно значущих рішень. Сутність соціальної єдності ЄС розглядаємо, виходячи із соціальних прав і доступу всіх громадян до їхніх прав і можливості їх використання та захисту. У центрі соціальної єдності суспільства – добробут більшості громадян, гармонійні й стабільні суспільні відносини. Умовою соціальної єдності є висока довіра громадян до управління та інститутів громадянського суспільства. У межах розробки системи соціальних показників ужито зусиль, спрямованих на концептуалізацію соціальної єдності у визначних сферах життя. Існує досить широкий спектр показників соціальної єдності для моніторингу, відповідно до чого списки зразкових індикаторів досить великі.

Предметом подальшого аналізу можуть стати більш детальні дослідження досвіду механізму єдності європейського суспільства для його прийняття й упровадження в Україні.

Посилання

Battaini-Dragoni G., Dominioni S. The Council of Europe’s Strategy for Social Cohesion. URL: http://www.socsc.hku.hk/cosc/Full%20paper/BATTAINI-DRAGONI%20Gabriella %2025.11.pdf. Accessed 23 March 2018.

New Strategy and Council of Europe Action Plan for Social Cohesion approved by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 7 July 2010. URL: https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/2010Strategy_ActionPlan_SocialCohesion.pdf. Accessed 25 March 2018.

Concerted development of social cohesion indicators. Methodological guide Council of Europe, August 2005. URL: fhttps://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/ GUIDE_en.pdf. Accessed 27 March 2018.

European Committee for Social Cohesion (CDCS). Strategy for Social Cohesion Meeting, 13 July 2000. URL: https://rm.coe.int/16804ea3a0. Accessed 28 March 2018.

Report of High-Level Task Force on Social Cohesion Towards an Active, Fair and Socially Cohesive, 28 January 2008. URL: https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/source/TFSC (2007)31E.doc. Accessed 24 March 2018.

Europe 2020 strategy. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/europeansemester/framework/europe-2020-strategy_en. Accessed 24 March 2018.

Smarter, greener, more inclusive? Indicators to Support the Europe 2020 Strategy 2016 edition. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7566774/KS-EZ-16-001-EN-N.pdf/ ac04885c-cfff-4f9c-9f30-c9337ba929aa. Accessed 25 March 2018.

A new strategy for Social Cohesion Revised strategy for Social Cohesion approved by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 31 March 2004. URL: https://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/RevisedStrategy_en.pdf. Accessed 25 March 2018.

Berger-Schmitt R. Towards a European System of Social Reporting and Welfare Measurement. URL: https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/soz_indikatoren/ eusi/paper14.pdf. Accessed 27 March 2018.

Barca F. Towards a territorial social agenda for the European Union. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/10_barca_final_formatted.pdf. Accessed 24 March 2018.

Опубліковано
2018-04-26