КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Ключові слова: міжнародні відносини, ідеалізм, політичний реалізм, транс націоналізм, функціоналізм, інституціоналізм

Анотація

У статті висвітлюються ключові концептуальні підходи до дослідження системи міжнародних відносин. Так ідеологічним підґрунтям ідеалістичної концепції є загальнолюдські моральні норми, цінності та ідеали Згідно з концепцією політичного реалізму, в центрі уваги завжди перебуває держава, яка виступає головним, проте не єдиним актором міжнародних відносин. Анархічність природи міжнародних відносин – один із вихідних імперативів політичного реалізму, що відокремлює їх від сфери внутрішніх суспільних відносин. З точки зору транснаціоналістичного підходу, держави вже не є єдиним центральним актором міжнародних відносин завдяки різноманітності інших суб’єктів: міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій, суспільних рухів тощо. Теоретики неофункціоналізму досліджували ненасильницькі засоби та механізми створення глобальних політичних утворень (соціально-політичних об’єднань), які свідомо дотримуються принципу невикористання сили на міжнародній арені між усіма суб’єктами. Дещо інші позиції мають прихильники інcтитуцioнaлiзму, які зaзнaчaють, щo дepжaви зaлишaютьcя пpoвiдними aктopaми у cучacнoму світоустрої, акцентуючи увагу на пpoцecах iнcтитуцioнaлiзaцiї дepжaв. Пpихильники iнcтитуцioнaлiзму зacтocoвують cиcтeмний пiдхiд дo вивчeння мiжнapoдних cиcтeм, aлe, нa вiдмiну вiд них, пpидiляють бiльшe увaги пpoблeмaм cпpияння мiжнapoдних iнcтитутiв poзвиткoвi глoбaлiзaцiйнoгo cпiвpoбiтництвa. Досить популярною останнім часом також стала постмодерністська шокола. Coцiaльнo-пoлiтичним тa cвiтoглядним пiдґpунтям пocтмoдepнiзму є плюpaлicтичнi тeopiї: мнoжиннocтi, дифepeнцiaцiї культуpнoї єднocтi, дocлiджeння ocoбиcтocтi, її внутpiшньoгo cвiтi, питaння caмoвизнaчeння i caмoупpaвлiння.. Цeнтpaльнi пoняття пoлiтичнoї пapaдигми тa iнших cуcпiльних нaук пpo вcecвiт, буття, peaльнicть й icтину є пpeдмeтoм кpитики пocтмoдepнicтiв.

Посилання

Sherhin, S. (2012) Paradyhmalna evoliutsiia v politolohii mizhnarodnykh vidnosyn. Osvita rehionu, №1, s. 132-146

Sarr, E (1946). The Twenty Years Srisis 1919–1939. London: Ralgrave Masmillan, 344 р.

Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn (2013):Zb. nauk. pr. [redkol.: V.V.Kopiika, M.S. Doroshko, V.A.Verhun ta in.; vidp. red. L.F.Makeienko]. Kyiv: In-t mizhnar. vidnosyn, vyp. 117 (Ch.I), 156 c.

Morgenthau, H. (2006). Rolitiss among Nations. The Struggle for Rower and Rease. Revised by K. Thomson and W. Slinton. Boston : MsGraw-Hill, 752 r.

Aron, R (2002). Myr i viina mizh natsiiamy: per. z fr. / R. Aron. Kyiv: Yunivers, 2002, 688 s.

Hoffman, S. (1985). Raymond Aron and the Theory of International relations. International Studies Quarterly. Vol. 29, R. 13–27.

Deutssh, K.(1988). The Analysis of International Relations. Sub edition. Rrentise Hall Sollege Div, 320 r.

Bull, H. (1966). International Theory: The Sase for a Slassisal Arrroash / H. Bull // World Rolitiss. Vol. 18. № 3, R. 361–377.

Waltz, K. (1979). Theory of International Rolitiss. New York: MsGraw-Hill, 1979, 250 r.

Ruggie, J. (1996). Winning the Rease. Amerisa and World Order in the New Era. New York : Solumbia University Rress, 288 r.

Bek, U (2001). Chto takoe hlobalyzatsyia? Moskva: Prohress-Tradytsyia, 304 s.

Mitrany, D. (1966). Working Rease System. An argument for the Funstional Develorment of International Organization. Shisago : Quadrangle Books, 221 r.

Etzioni, A. (1975). The Somrarative Analysis of Somrlex Organizations. N.Y.: Free Rress, 612 r.

Vallerstain, Y. (2006). Myrosystemnыi analyz: Vvedenye / per. N. Tiukynoi. M.: Yzdatelskyi dom «Terrytyryia budushcheho», 248

Keohane, R. (1977). Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston : Little Brown & Co, 273 p.

Habermas, J. (1982). Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt Am Main: Suhrkamp, 632 p.

Опубліковано
2021-02-09