ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ: ФОРМАЛІЗАЦІЯ ДЕФІНІЦІЙ

  • Alina Semenets ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Київського національного торговельно-економічного університету http://orcid.org/0000-0003-2948-6238
Ключові слова: внутрішній контроль, система внутрішнього контролю, управління, контроль, аудит, міжнародний менеджмент, міжнародний бізнес

Анотація

Нині незаперечно й істотно зростає роль і значення внутрішнього контролю у фінансово-господарській діяльності й управлінні підприємствами та економікою в цілому. Проведені дослідження виявили неоднозначність поглядів теоретиків й практиків у сфері контролю на наріжні та атрибутивні питання контролю, а саме: щодо сутності, змісту, ролі, значення внутрішнього контролю та системи внутрішнього контролю в системі управління підприємством, його фінансово-господарською діяльністю. Це вкрай негативно позначається на практиці ведення контрольної діяльності, в свою чергу негативно впливає на всю систему управління підприємством, і як наслідок на кінцеві результати фінансово-економічної діяльності. Метою даної роботи є дослідження означених питань для систематизації та узагальнення існуючих й можливих підходів для визначення понять «внутрішній контроль» і «система внутрішнього контролю». За результатами досліджень виявлено, що формалізація дефініцій «внутрішній контроль», «система внутрішнього контролю» має величезне значення для розвитку понятійно-категоріального апарату, як в теорії контролю й управління, так і економічної науки в цілому, а також має визначальне значення на практику управління , контролю та ведення фінансово-господарської діяльності в сучасних умовах господарювання. Узагальнено й згруповано існуючі підходи вітчизняних й зарубіжних фахівців у сфері контрольної та управлінської діяльності, як теоретиків, так і практиків, до визначення понять «внутрішній контроль», «система внутрішнього контролю». Проведені дослідження переконливо свідчать, що впровадження систем внутрішнього контролю в значній частині вітчизняних підприємств, особливо великих й середніх, що знаходяться в кризовому й передкризовому стані на сьогодні є однією з першочергових задач, що сприяє подоланню кризових явищ, істотного зниження ризиків, і як наслідок , підвищення ефективності всієї фінансово-господарської діяльності. Результати дослідження можуть бути використані в практиці міжнародного бізнесу, в економічній сфері міжнародних відносин. За результатами проведених досліджень надано авторське визначення понять «внутрішній контроль» та «система внутрішнього контролю», що на нашу думку, має сприяти подальшому розвитку теорії й практики контрольної діяльності, менеджменту, міжнародного менеджменту.

Посилання

Bilukha, M. T. (1999). Audit course. Kyiv: Vyshcha shkola. T-vo «Znannia», KOO. (in Ukrainian).

Boiko, R. (2016). Internal control in the information system of management of the construction company. Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, 4, 102-108. URL: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/303/303. (in Ukrainian).

Borras, B. A. (2020). Internal Business Control Systems in Small Puerto Rican Retail Businesses. Walden Dissertations and Doctoral Studies. URL: https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/7994.

Butynets, T. A. (2008). Internal control: essence and content. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 2(44), 31-42. (in Ukrainian).

Iwejor, I. C. (2017). Internal Controls: Identifying Control Elements and implementation Dynamics Facing Retail Companies. Walden Dissertations and Doctoral Studies. URL: https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/4379.

Koba, E. E. (2012). Classification of forms and types of internal control in agro-industrial holdings. Regional'naja jekonomika: teorija i praktika, 3 (234), 42-49. (in Russian).

Lakis, V., & Giriūnas, L. (2012). The concept of internal control system: theoretical aspect. Ekonomika, 91, 142-152. URL: https://www.researchgate.net/publication/330519076.

Mel'nik, M. V., Panteleev, A. S., & Zvezdin, A. L. (2011). Revision and control. Moscow: Knorus. (in Russian).

Pavlov, M. I. (2018). Effective interaction between internal control and internal audit services. Akcionernoe obshhestvo, 10(173), 148-156. (in Russian).

Sokolov, B. N., & Rukin, V. V. (2007). Internal control systems (organization, methods, practice). Moscow: ZAO «Izdatel'stvo «Jekonomika». (in Russian).

Henk, O. (2020). Internal control through the lens of institutional work: a systematic literature review. Journal of Management Control, 31, 239-273. URL: https://doi.org/10.1007/s00187-020-00301-4.

Semenets, А. О. (2019). Methodology of internal audit in the retail enterprise management system. (Extended abstract of Doctor dissertation). State University of Food Technology and Trade, Kharkiv. (in Ukrainian).

Kulakovska, L. P., & Picha, Yu. V. (2012). Organization and methods of audit. Kyiv: Karavela.

Nagoev, A. B., Sizhazheva, S. S., & Appoeva, Zh. A. (2014). The role of internal control in the activities of organizations. Fundamental'nye issledovanija, 9, 2283-2287. (in Russian).

The main principles of internal control by managers of budget funds: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. № 1062. (2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-%D0%BF#Text]. (in Ukrainian).

Leng, J., & Zhao, P. (2013). Study on the impact of the quality of internal control on the performance of M & A. Journal of Service Science and Management, 6, 223-231. URL: doi:10.4236/jssm.2013.63025.

Mohd-Sanusi, Z., Johari, R. J., Said, J., & Iskandar, T. (2015). The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 28, 156-162.

Sulaiman, M., Siraj, S. A., & Ibrahim, S. H. M. (2008). Internal Control Systems in West Malaysia’s State Mosques. American Journal of Islam and Society, 25(1), 63-81. URL: https://www.researchgate.net/publication/265537516.

Опубліковано
2021-02-09