РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ВОЛИНІ

Автор(и)

  • Оксана Жук Луцький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2022-02-187-189

Анотація

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади   на   засадах   децентралізації    вважається    найбільш успішною реформою, проведеною за останній період в Україні. Від її результатів   залежить    не    лише    розвиток    територіальних    громад, а й загалом ефективність місцевих інститутів публічної влади. Зазначене реформування, що спрямоване   на   суттєве   розширення ролі муніципальної влади, повинне супроводжуватися відповідним теоретичним обґрунтуванням,   новими   науковими   підходами,   які були б адекватними суспільно-політичним й економічним викликам сьогодення. На виконання цього важливого завдання спрямована мо- нографія професора Малиновського В. Я. «Реформа децентралізації у Волинській області», присвячена 30-й річниці Незалежності України. У ній автор висвітлює та аналізує реформу децентралізації влади у Волинській області за семирічний період (2014–2020 рр.), протягом якого відбулася кардинальна зміна моделі територіальної організації влади на базовому та субрегіональному рівнях, що дає можливість повною мірою простежити процес реформування зі всіма його успіхами, труднощами й перешкодами. Маючи значний досвід наукового опрацювання зазначеної темати- ки та   будучи   безпосереднім   учасником   реформи   децентралізації в ролі експерта, автору вдалося написати одну з перших в Україні ґрунтовних праць з актуальної для державотворення теми, що робить її особливо цінною для розвитку вітчизняної науки в контексті сучасних суспільно-політичних трендів. Надзвичайно цінне   те,   що під час написання монографії В. Я. Малиновський творчо опрацював і використав сучасні теоретико-методологічні досягнення політичної, економічної, управлінської, географічної, історичної та інших наук. Такий міждисциплінарний підхід суттєво збагатив поданий теоретич- ний матеріал і позитивно позначився на якості рецензованої праці. Монографія вирізняється професійним та творчим підходом до його структурної побудови: складається з передмови, семи розділів, кожен із яких відповідає рокові децентралізації, післямови й списку використаних джерел. Така структурна побудова повною мірою дає можливість отримати уявлення про передумови, мету, цілі та досягнуті результати семирічного реформування, а також, про те, що треба робити для остаточного завершення зазначеної реформи. Зокрема, у післямові зазначено, що, «пройшовши кілька основних етапів, реформа ще не отримала остаточного завершення. Незважаючи на досягнуті успіхи, реформа місцевого самоврядування та територіальної   організації влади ще потребує значних зусиль і незмінності політичного курсу. Через проблеми конституційного реформування не вдалося паралель- но трансформувати систему публічної влади на субрегіональному та регіональному рівнях». У книзі гармонійно поєднано практичний матеріал з теоретични- ми розробками автора, широкою   джерельною   базою,   що   включає не лише численні літературні джерела, а й документи органів влади, картографічні матеріали, публікації преси, фотографії та власні архівні матеріали автора, накопичені в процесі його участі в реформуванні. Теоретичний матеріал доповнений численними візуальними   засо- бами (таблицями, діаграмами, рисунками), що уможливлює краще сприйняття тексту. Автором здійснено ґрунтовний аналіз законодав- чого та нормативно-правового забезпечення реформування і його впливу на хід децентралізації. На основі об’ємного фактологічного матеріалу В. Я. Малиновсь- кому вдалося досить аргументовано висвітлити   багатогранний   у своїй складності процес реформи децентралізації влади, особливості алгоритму реформування у Волинській області. При цьому він на конкретних прикладах реформування акцентує увагу не лише на позитивних аспектах, а й на проблемних і навіть негативних прикладах, що були в цьому складному процесі. Автор дав власну оцінку подіям та рішенням, які суттєво вплинули на окремі важливі питання реформи. Усе сказане вище дає підстави для висновку про те, що рецензована монографія В. Я. Малиновського «Реформа децентралізації у Волинсь- кій області» є актуальною працею, суттєвим внеском у доробок вітчизня- них досліджень із тематики реформування місцевого   самовряду- вання й територіальної організації влади, зважаючи на перманентність удосконалення системи публічної влади на місцевому та регіональному рівнях. Вона становить як теоретичну, так і практичну цінність не лише для фахівців, а й для широкого кола читачів, які цікавляться процесами розвитку місцевого самоврядування, історією рідного краю. Вона може стати базою для нових розвідок із пропонованої тематики, посилити інтерес дослідників до проблематики децентралізації влади в інших регіонах України, адже ця реформа, як зазначалося вище, ще потребує остаточного завершення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28