Формування основних засад та стандартів співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в сучасній Польщі

  • Vitalii Lesniak Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: механізми співпраці, владні інститути, громадські організації, Польща

Анотація

У статті досліджується проблема співпраці між органами державного управління та громадськими організаціями в Польщі. На основі аналізу наукової літератури та законодавчих норм досягнуті основні завдання дослідження. Окреслено умови розвитку громадянського суспільства в Польщі, визначено правові основи співпраці між владною адміністрацією та громадськими організаціями в Польщі. Особливу увагу приділено визначенню основних засад партнерства та форм фінансової і позафінансової співпраці між органами державного управління і неурядовими організаціями в Польщі. У результаті дослідження підтверджено, що основним правовим інструментом співпраці між органами державного і місцевого управління та неурядовими організаціями є Закон про діяльність суспільної користі і волонтаріат, який визначає насамперед механізми взаємодії та правову базу для дотування суспільно корисної діяльності, яку здійснюють громадські організації. У процесі аналізу узагальнено позитивні елементи польського досвіду в створенні механізмів співпраці між громадськими організаціями та владними інститутами.

Посилання

Про стандартизацію: Закон України від 5 червня 2014 року № 1315-VII // Відомості Верховної Ради. — 2014. — № 31. — ст.1058. Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/page / Pro

standartyzaciu: Zakon Ukrainy vid 5 chervnia 2014 roku № 1315-VII [About Standardization: Law of Ukraine from June, 5, 2014 № 1315 – VII] // Visti Verchovnoi Rady [Information of Supreme Council]. — 2014. — № 31. — 1058 p. — Rezhym dostupu do resursu [Access to the resource]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/page

Kosowski J. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / J. Kosowski. — Warszawa: Wolters Kluwer Polska. — 2012. — 222 s.

Rymsza M., Frączak P., Skrzypiec R., Wejmann S. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MPiPS / M.Rymsza, P.Frączak, R.Skrzypiec, Z.Wejmann. — Warszawa: MPiPS, 2007. — 69 s.

Skiba R., Niecikowska R. Jak współpracować z admnistracją publiczną? / R.Skiba, R.Niecikowska. — Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawór, 2005. — 28 s.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U.2016. Nr 239 z późn. zm.). — Режим доступу до ресурсу [Access to the resource]: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=wdu20030960873

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). — Режим доступу до ресурсу [Access to the resource]: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.). — Режим доступу до ресурсу [Access to the resource]: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000217

Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w 2001 r. ze szczególnym uwzględnieniem prawa organizacji pozarządowych do informacji o działalności organów władzy publicznej RP 2001 r. Raport. — Warszawa: Departament Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2001. — 265 s.

Żołędowska M. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny komentarz, stan prawny 30 maja 2011 r. / M. Żołędowska. – Warszawa: Ministerstwo.

Опубліковано
2017-05-29