Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн)

Ключові слова: Франція, зовнішня політика, Франкофонія, колонії, країни Африки, іслам, культурна дипломатія, «м’яка сила»

Анотація

В статті аналізуються історичні та сучасні умови створення руху Франкофонії як частини зовнішньої політики Франції, спрямованої на колишні французькі колонії. Франкофонія розглядається як частина культурної дипломатії, структура якої націлена на поширення французької мови і культури в освітньому, інформаційному, культурному напрямах за кордоном. Актуальність питання полягає у використанні засобів культурної дипломатії для досягнення політичних цілей Франції в ісламізованих країнах Африки, збереження свого впливу, позитивного сприйняття присутності Франції в регіоні. Важливим є питання взаємної співпраці та прагнення колишніх колоній у збереженні відносин з Францією і членства у Міжнародній організації Франкофонія.

Посилання

Development – «France commits to the South» programme. [Electronic resource] // French Ministry of Foreign Affairs and International Development. – 10 March 2015. – Access mode : http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/developmentassistance/events/events-2015/article/development-france-commits-to-the.

L’intégralité du discours du président Nicolas Sarkozy de la République, prononcé le 26 juillet 2007, à Dakar [Electronic resource] // Le Monde Afrique. – 2007. – Access mode : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-dedakar_976786_3212.html.

Le message culturel de la France et la vocation interculturelle de la francophonie. [Electronic resource] ; [par M. J. Kristeva-Joyaux]. – France: Conseil économique, social et environnemental, 2009. – №19. – 122 p. – Access mode : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/40675-lemessage-culturel-de-la-france-et-la-vocation-interculturelle-de-lafrancophonie.pdf.

Les principales propositions du rapport. [Electronic resource] / Site du Sénat. – Access mode : http://www.senat.fr/rap/r04-091/r04-0911.html#_Toc90119539.

Loi n° 94-665 du 4 août 1994 (dite Loi Toubon). [Electronic resource]. – Access mode : http://www.avenir-languefrancaise.fr/articles.php?lng=fr&pg=8.

Masure R. Les Centres culturels français d’Afrique francophone, des structures légitimes, entre développement et influence, qui peinent à trouver un second soufflé [Electronic resource] / R. Masure. – France : Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 2009. – 100 p. – Access mode : http://doc.sciencespolyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2009/masure_r/pdf/masure_r.pdf.

Projet de loi de finances pour 1999. [Electronic resource] // AVIS 67 (98-99). – T. XIII Commission des Affaires Culturelles. – Access mode : https://www.senat.fr/rap/a98-06713/a98-067132.html.

Un soft power à la française? [Electronic resource] // La documentation Francaise. – Access mode : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000544-quelle-place-pour-lafrance-dans-le-monde/un-soft-power-a-la-francaise.

Кучмій О. П. Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та внутрішньої політики в умовах державотворчих зрушень: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / Кучмій Олена Петрівна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 20 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/144186.html

Ошитко О. Сучасні тенденції міжкультурного співробітництва у Європі /О. Ошитко // Віче. – 2011. – №8. – C. 17-20. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2519.

Сербіна Н. Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави [Електронний ресурс] / Н. Ф. Сербіна, О. П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 100(1). – С. 122-131. – Режим доступу: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apmv_2011_100(1)__21

Смирнова О. А. Международная организация Франкофония – вектор влияния и инструмент солидарности / О. А.Смирнова, Д. М. Золина // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. – 2012. – Серия 4 (История). – №1(21). – С. 106-111.

Смирнова О.А. Роль Франции и Международной организации «Франкофония» / О.А. Смирнова, Т.П. Семенычева // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. – 2011. – Серия 4 (История). – №1(19). – C. 89-97.

Франция. В поисках новых путей : [под ред. Ю.И. Рубинский]. – М. : Издательство «Весь Мир

Опубліковано
2017-05-29