Специфіка формування нових політичних еліт в інформаційну епоху

  • Nazarii Shuliak Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-9835-731X
  • Antonina Mytko Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5234-0758
Ключові слова: інфократія, нетократія, нова еліта, інформація

Анотація

У статті розглянуто вплив засобів масової комунікації, інформації та знань на формування нової еліти інфократії та нетократії. З’ясовано роль медіа для побудови нової еліти в інформаційну епоху. Схарактеризовано сучасні інформаційні технології (Інтернет, комп’ютерний зв’язок, мультимедіа та ін.), що дали змогу транснаціональним організаціям генерувати нову еліту в різних країнах. Використано основні загальновідомі групи методів: філософські методи наукового пізнання, загальнонаукові й спеціальні методи та підходи. Зокрема, застосовано аналіз, синтез, дедуктивний метод, міждисциплінарний, концептуальний підхід. Комплексний підхід дав змогу виявити тенденції й закономірності формування інформаційної еліти, передбачити наслідки та можливий розвиток політичних подій з урахуванням особливостей інформаційної похи.

Посилання

Бард А. NETократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма : [пер с швед.] / А. Бард, Я. Зодерквист. – Санкт-Петербург : Стокгольм. шк. экономики в Санкт-Петербурге, 2004. – 252 с.

Дащаківська О. Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури / О. Дащаківська // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – C. 237–246.

Денисов А. А. Нетократия как стратегический субъект XXI века / А. А. Денисов // Проблема субъектов российского развития : материалы Междунар. форума «Проекты будущего: междисциплинарный подход» 16– 19 окт. 2006 г., Звенигород / под ред. В. Е. Лепского. – Москва : КогитоЦентр, 2006. – С. 48–57.

Митко А. М. Інформація і знання як ресурс нетократії в країнах Європейського Союзу / А. М. Митко // Integracja europejska: doświadczenie Polski i Ukrainy Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : [кол. моногр.] / [за заг. ред. Н. В. Павліхи]. – Луцьк ; Люблін : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 637–642.

Попов В. Ж. Інфокра́тія / В. Ж. Попов // Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12447

Соснін О. Інформаційна сфера в реалізації інтересів інноваційного розвитку нації [Електронний ресурс] / О. Соснін // Журнал Верховної Ради України «Віче». – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2675/

Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тоффлер ; А. Євса (пер. з англ.). – Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 475 с.

Україна увійшла до групи країн із високим індексом розвитку електронного урядування за міжнародною оцінкою ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.civicua.org/news/view.html?q=2248521

Чернов А. А. Международные аспекты развития глобального информационного общества / А. А. Чернов // Дипломатический вестник. – 2002. – Апрель.

E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути / О. Б. Шевчук, О. П. Голобуцький. – Київ : ЗАТ «Атлант UMS», 2001. – 102 с.

Hill K. A. Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet / K. A. Hill, J. E. Hughes. – Oxford : UK Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1998. – 224 p.

Опубліковано
2017-05-29