Реалізація принципу поділу влади в Україні

Ключові слова: принцип поділу влади, Конституція, принцип гальмування, політичнa системa, Україна

Анотація

Реалізація принципу поділу влади та її взаємного гальмування вважається однією з найбільш важливих особливостей демократії. У статті представлений аналіз реалізації принципу поділу влади в Україні. Автор зосередився на превентації механізмів взаємної регуляції між органами влади записаних в Конституції України. Дослідження дозволило авторові прийти до висновку, що реалізація принципу поділ влади в Україні не задоволенa в повному обсязі (в основному під впливом Конституції з 1996).

Посилання

Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym//R. M. Małajny, Warszawa: 2013.

Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej//D. Dudek, Warszawa: 2009.

Ludwikowski R. R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń: 2000.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa: 2012, wyd. 6.

Hamilton A., Madison J., John J./The Federalist, Wesleyan University Press, 1961.

Краснов Ю., Принцип разделение властей в России: теория и практика/ „Право и управление. XXI век „ 2005, nr 1.

Арановский K., Разделение властей как условие конституционной демократии, “Журнал конституционного правосудия” 2012, nr 6.

Polskie prawo konstytucyjne// W. Skrzydło, Lublin 2002.

Banaszak, B. Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa: 2012, wyd. 3.

Конституція України, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, No 30, ст. 141, -[Електронний ресурс] -Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80,

Закон України Про внесення змін до Конституції України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 2, ст.44, -[Електронний ресурс] -Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2222-15,

Kolodii A., Pawłenko R., Ewolucja relacji między władzą wykonawczą a ustawodawczą Ukrainy/ Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty// A. Antoszewski, A. Kolodii, K. Kowalczyk, Wrocław: 2010.

Mojak R., Republika Ukrainy/ Ustroje państw współczesnych// E. Gdulewicz, Lublin: 2002, t. 2.

Baluk W., Ukraina/ Ustroje polityczne krajów Wspólnoty NiepodległychPaństw// W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław: 2007.

Kuca G., Zasada podziału i równowagi władzy a inne organy państwowe/ Ustroje –doktryny –instytucje polityczne. Księga Jubileuszowa Prof. zw. dra. Hab. Mariana Grzybowskiego// J. Czajowski, J. Karp, G.Kuca, A. Kulig, A. Opałek, Kraków: 2007.

Опубліковано
2017-05-29