Глобальні виклики сучасності: проблема класифікації та пріоритезації

  • Olena Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3119-9193
Ключові слова: глобалізація, глобальні виклики, глобальні тренди, глобальна зміна клімату

Анотація

В статті розглянуто сучасні підходи до класифікації глобальних проблем сучасності. На думку автора найбільш структурованим є підхід, запропонований експертами Всесвітнього економічного форуму, згідно з яким визначено 29 глобальних ризиків, які згруповано в п’ять категорій. Також в статті зроблена спроба визначити найбільш вагому глобальну проблему сучасності. Так, відповідно до розроблених методик, такими на сьогоднішній день в категорії «проблеми навколишнього середовища» за критерієм «ймовірність настання – сила впливу» визнано глобальні зміни клімату та проблеми доступу до питної води. Зроблено висновок про наявність політичної волі усіх акторів міжнародних відносин і зацікавлених сторін у подоланні зазначених глобальних проблем. Однак ризик того, що національні уряди будуть неспроможними ефективно проводити політику запобігання та адаптації до глобальних змін клімату залишається високим.

Посилання

Martin J. The 17 Great Challenges of the Twenty-First Century [Електронний ресурс] / James Martin – Режим доступу до ресурсу: - http://www.elon.edu/docs/e-web/predictions/17_great_challenges.pdf.

Афонин Е. Великая коэволюция: Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ / Е.А. Афонин. – К: Парламентское издательство, 2003. – 384 с.

Ясперс К. Духовная ситуация времени / К. Ясперс. // Человек и его ценности. – 1988. – №1. – С. 61–89.

Бодрийар Ж. Система вещей / Ж. Бодрийар. – М: Рудомино, 1999. – 218 с.

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский ; сост. Н. А. Костяшкин, Е. М. Гончарова. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 575 с.

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens The limits the growth: A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind / D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.Behrens. – NY, Universe book, 1972. – 211p.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Д.Белл. - М.: Academia, 2004. – 790 с.

Giddens А. А runaway World. How Globalization is Reshaping our Lives / А. Giddens. – London: Прогресс-Традиция, 2000. – 100 р.

Lush S. Risk Culture // The risk society and beyond. Critical issues for social theory / S. Lush., 2000. – 16- р.Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, №1, 2017 151

Ritzer G. The MacDonalization of Society / G. Ritzer. – NY: Thousandoaks, 2000. – 280с.

Білорус О. Г. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко, О. М. Гончаренко, Ю. М. Мацейко, В. А. Зленко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 1998. - 416 c.

Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г.Білорус, Д. Г. Лук'яненко, М. О. Гончаренко, В. А. Зленко, О. В. Зернецька, А. І. Кудряченко, Ю. М. Мацейко, В. Є. Новицький, Ю. М. Пахомов; ред.: О. Г. Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2001. - 734 c.

Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі / Є. Б. Тихомирова. - К.: Науково-видавничий центр "Наша культура і наука", 2004. - 489 с.

Лук'яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: монографія / Д. Г. Лук'яненко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : Національний підручник, 2008. - 219 с.

Торкунов А. Современные международные отношения / А. Торкунов, А. Мальгин. – М: Аспект Пресс, 2012. – 688 с.

Galtung J. 50 Years 100 Peace & Conflict Perspectives / J. Galtung. – London: Transcend University Press, 2008. – 263 с.

The Global Risks Report 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://reports.weforum.org/global-risks-2016/part-1-titletba/.

Global Challenges and their Impact on International Humanitarian Action, 2010. – 21 с. – (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)).

Mekonnen M. Four billion people facing severe water scarcity [Електронний ресурс] / M. Mekonnen, A. Hoekstra – Режим доступу до ресурсу: http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1500323.full.

The Use of Water Today [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/WWVision/Chapter2.pdf.

ENERGY STORAGE Possibilities for Expanding Electric Grid Flexibility [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64764.pdf.

The Water Resources Group Background, Impact and the Way Forward [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www3.weforum.org/docs/WEF/WRG_Background_Impact_and_Way_Forward.pdf.

Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

Szombatfalvy L. The Greatest Challenges of Our Time / László Szombatfalvy. – Stockgolm: ekerlids, 2010. – 111 с.

The Top Five Global Risks of Highest Concern for the Next 18 Months and 10 Years [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://reports.weforum.org/global-risks-2016/shareable-infographics/.

Global Challenges for Humanity [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://millennium-project.org/millennium/challenges.html.

Опубліковано
2017-05-29