Економічні та соціальні наслідки членства Польщі у Європейському Союзі

  • Kateryna Dedeliuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Mykola Herasymuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, Польща, європейська інтеграція, Європейський Союз

Анотація

Завданням даної статті є дослідження та аналіз особливостей розвитку соціально-економічної сфери господарства Республіки Польща та після набуття членства у Європейському Союзі. Досвід соціально-економічного розвитку Республіки Польща в перші роки членства в ЄС є надзвичайно цінним для України, ураховуючи її намір приєднатися до європейської спільноти, а його науковий аналіз особливо актуальним у контексті сучасних тенденцій. Відповідно до завдання, розглянуто та проаналізовано динаміку основних макроекономічних показників в країні за 2003–2016 роки. Встановлено, що на протязі всього періоду членства Республіки Польща у ЄС спостерігалося зміцнення економічної активності населення, зростання експорту та зменшення зовнішньоторговельного дефіциту, збільшення припливу прямих іноземних інвестицій, перш за все з країн Європейського Союзу, збільшення великих фінансових вливань в економіку країни з боку ЄС. Усе це, у свою чергу, призвело до покращення макроекономічних показників країни, зокрема до зростання обсягів ВВП і ВВП на душу населення та підвищення рівня життя громадян Польщі, яке відобразилося в збільшенні реальних доходів населення. І як головний наслідок – підвищення індексу людського розвитку. Визначено основні проблеми соціально-економічного розвитку Республіки Польща після вступу до ЄС, головними з яких стала проблема безробіття та збільшення трудової міграції.

Посилання

Карлін М. І. Наслідки й проблеми інтеграції Польщі в Європейський Союз: погляд з України / М. І. Карлін // Науковий вісник Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. –2009. –? 3. –С. 154–157.

Ложечкін В. С. До питання восьмої річниці перебування Польщі в ЄС / В. С. Ложечкін // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. –2012. –? 7. –С. 15–20.

Мандрик І. П. Особливості соціально-економічного розвитку Польщі після вступу до Європейського Союзу / І. П. Мандрик // Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 9–10 жовтня 2014 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. –Луцьк : Вежа-Друк, 2014. –C. 27-31.

Федонюк С. В. Наслідки приєднання до ЄС : Польща на фоні країн ЦСЄ / С. В. Федонюк // Досвід вступу Польщі до Європейського Союзу : уроки для України : матеріали Міжнар. круглого столу (21 трав. 2009 р.) / за ред. С. В. Федонюка. –Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. –С. 92–116.

European Statistical Office [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/.

Głуwny Urząd Statystyczny [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.stat.gov.pl/gus/.

Human Development Report of Poland 2016 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://hdr.undp.org/.

Narodowy Bank Polski[Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://www.nbp.pl/.

Strategіa rozwoju społeczno-gospodarczego Polskі Wschodnіej do roku 2020 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.mіr.gov.pl/.

The Global Competitiveness Report 2016–2017 // World Economic Forum [Електронний ресурс]. –Режим доступу :https://www.weforum.org/.

Опубліковано
2017-05-29