Поняттєво-категоріальні характеристики міжнародної Інтернет-комунікації як інструментарію зовнішньополітичної діяльності

  • Nataliia Pipchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3759-7085
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішньополітична діяльність, міжнародна інтернет-комунікація

Анотація

Проаналізовано поняттєво-категоріальні характеристики міжнародної інтернет-комунікації як інструменту зовнішньополітичної діяльності. Зазначено, що наукові дослідження у сфері комунікації, характеризуються такими етапами розвитку як здійснення емпіричних спостережень у сфері комунікації, розробка теорії масової комунікації, аналіз ролі масової комунікації в політичних процесах та формулювання теоретичних термінів, розробка методології та методів дослідження у сфері комунікації та  розширення можливостей мас-медіа засобами «електронної революції», використання інноваційних комунікативних підходів до взаємодії у межах світового співтовариства. З’ясовано етапи формування підходів до трактування міжнародної інтернет-комунікації у контексті зовнішньої політики. Встановлено, що використання сучасного інструментарію міжнародної інтернет-комунікації привело до зміни усталених уявлень про роль і можливості участі міжнародних акторів у зовнішньополітичному процесі, зокрема щодо дій окремих нетрадиційних акторів міжнародних відносин у межах існуючих правових норм, спрямованих на процеси прийняття зовнішньополітичних рішень. Обґрунтовано наявність асиметричності міжнародної інтернет-комунікації та доведено її диференційований (позитивний/негативний) вплив на систему міжнародних відносин. Подано авторське визначення поняття «міжнародна інтернеткомунікація», яке використовується у сучасній науковій практиці як тотожне поняттям «соціальні медіаплатформи», «соціальні мережі», «нові медіа» та «комп’ютерно-опосередковані комунікації», і вживається для позначення взаємозв’язків, які складаються між міжнародно-політичними або суспільними акторами внаслідок використання сучасних мережевих технологій. Зазначено основні функції міжнародної інтернет-комунікації та зовнішньополітичної діяльності, такі як пояснювальна, прогностична, синтезуюча, методологічна, практична, а також проаналізовано вплив та структуру кожної функції зокрема. Встановлено, неоднозначність впливу соціальних медіаплатформ на зовнішню політику. Зазначено проблеми для міжнародної комунікації, такі як сприяння розвитку екстремістських рухів, недотримання безпеки збереження персональних даних, порушення авторських прав, поширення недостовірної та неправдивої інформації, що може впливати на політичні процеси в державі, зовнішньо-політична пропаганда.

Посилання

Тихомирова Є. Б. PR-формування відкритого суспільства : Монографія. / Є. Б. Тихомирова – К. : Наша культура і наука, 2003. – 197 с.

Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / В. Різун [Електронний ресурс] – Режим доступу : journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf

Зернецька О. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини : Монографія. / Зернецька О. – К. : Освіта, 1999. – 352 с.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – К. : Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.

Сеидов Ш. Г. Информационные процессы как фактор развития современных международных отношений : политический анализ развивающегося мира : дис… док-ра полит. наук : 23.00.04 / Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич – М., 2009 – 361 с.

Бондаренко C. В. Политическая идентичность в киберпространстве [Електронний ресурс]/ C. В. Бондаренко // Политическая наука. – 2005. – ?

– с. 76-92 – Режим доступу : http://www.dzyalosh.ru/01-comm/statii/bondarenko.htm

Davison W. Phillips and George Alexander L. An Outline for the Study of International Political Communications [Електронний ресурс] // Public Opinion Quarterly. – Vol. 16, ?. 4 – p. 501-511 – Режим доступу : http://www.jiscjournalarchives.ac.uk/openurl.html?ref=oup/pubopq/pubopq_16_4.pdf/16-4-501.pdf

Кондратов А. И. Внешнеполитическая деятельность государства и динамические категории политической науки : Монография / А.И. Кондратов. – М. : Изд-во «Граница», 2011. – 120 с.

Опубліковано
2017-05-29