РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Леся Качковська Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Галина Малеончук Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Євгенія Вознюк Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-50-63

Ключові слова:

право, електронне урядування, електронний документообіг, управлінська діяльність, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційна система, документ

Анотація

У науковому дослідженні висвітлено теоретичні засади системи електронного документообігу як невід'ємної складової електронного урядування в Україні. Обґрунтовано актуальність, охарактеризовано законодавче забезпечення та регулювання цієї сфери, зокрема, визначено основні риси електронного урядування як складової системи взаємовідносин між державою та бізнесом. Нормативно-правову основу становлять закони України, які встановлюють порядок організації та діяльності державного апарату, регламентують загальні засади державної політики у сфері інформатизації в цілому та адміністративного процесу зокрема. Аналіз ресурсів нормативних документів, таких як: "Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", закони України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про стандартизацію" тощо. З огляду на активне впровадження новітніх інформаційних технологій в управлінську діяльність важливим є Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг", який забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління документами та документаційного забезпечення управління. Варто зазначити, що цей закон являє собою цілісну теоретичну базу для проведення досліджень під час впровадження електронного документообігу та регулює загальні питання у цій сфері. Впровадження сучасних засобів електронного урядування надає можливість кардинально підвищити якість надання державних послуг громадянам, а новий рівень цих послуг буде досягнуто завдяки системній інтеграційній трансформації та вдосконаленню інформаційних систем на всіх рівнях. Визначено, що інформаційно-комунікаційні технології відкривають нові можливості для вдосконалення механізмів взаємодії з органами влади, а впровадження електронного урядування в Україні є потужним євроінтеграційним чинником, який надає дієвого імпульсу взаємодії органів державної влади з громадянами, громадськими об'єднаннями, бізнесом за вимогами та стандартами Європейського Союзу.

Посилання

Ievdokymov, V. V. (2010). Adaptyvna model intehrovanoi systemy bukhhalterskoho obliku [Adaptive model of the integrated accounting system]: monohrafiia. Zhytomyr: ZhDTU, 516 p. (in Ukrainian).

Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky: Zakon Ukrainy vid 09.01.2007 r. № 537-V [On the basic principles of information society development in Ukraine for 2007–2015: Law of Ukraine dated January 9, 2007 No. 537-V]. (2007). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 12, p. 102 (in Ukrainian).

Khymytsia, N., Sorokhtei, M. (2013) Informatsiine zabezpechennia upravlinskoi di- ialnosti pidpryiemstva [Information provision of management activities of the enterprise]. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/20812/1/102-218-219.pdf (in Ukrainian).

Skibitska, L. I. (2010). Orhanizatsiia pratsi menedzhera [Manager’s work organiza- tion]. navch. posibnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 360 p. (in Ukrainian).

Kysliuk, K. V. (2018). Rozvytok elektronnoho uriaduvannia v Ukraini yak faktor sotsiokulturnoi dynamiky [The development of electronic governance in Ukraine as a factor of socio-cultural dynamics]. Kulturolohiia, vyp. 60, p. 228‒236 (in Ukrainian).

Intehratsiia Ukrainy v Yevropeiskyi informatsiinyi prostir: vyklyky ta zavdannia [Ukraine’s integration into the European information space: challenges and tasks] (2014). Kyiv: FOP Klymenko, 212 p. (in Ukrainian).

Horbatiuk, M. V. (2014) Uprovadzhennia rezultativ naukovo-doslidnoi roboty Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva: prob- lemy ta perspektyvy [Implementation of the results of the research work of the Ukrainian Research Institute of Archives and Document Studies: problems and prospects], Arkhivy Ukrainy, 6, p. 20–33 (in Ukrainian).

Didukh, H. (2000). Dilove ta naukove movlennia u vyshchii shkoli [Business and scientific speech in higher education]. Ternopil: TDPU, 144 p. (in Ukrainian).

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2657-XII [About information: Law of Ukraine dated October 2, 1992 No. 2657-XII] (1992). URL: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/2657-12 (in Ukrainian).

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih: Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 r. [On electronic documents and electronic document circulation: Law of Ukraine dated May 22, 2003], (2003). URL: //http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (in Ukrai- nian).

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih: Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 r. [On electronic documents and electronic document circulation: Law of Ukraine dated May 22, 2003], (2003) URL: //http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (in Ukrai- nian).

Pro standartyzatsiiu: Zakon Ukrainy vid 05.06.2014 r. [On standardization: Law of Ukraine dated June 5, 2014], (2014). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (in Ukrainian).

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini: Rozpori- adzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.05.2013 r. № 386-r. [On the approval of the Information Society Development Strategy in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 15, 2013, 386.] (2013), Uriadovyi kurier, 105, p. 26–27 (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv z vykonannia zavdan, peredbachenykh Zako- nom Ukrainy «Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007– 2015 roky»: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.08.2007 r. № 653-r. [On the approval of the plan of measures for the implementation of the tasks provided for by the Law of Ukraine «On the basic principles of the development of the information society in Ukraine for 2007–2015»: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 15, 2007, 653-r.] (2007). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/653-2007-%D1%80 (in Ukrainian).

Pleshakova-Borovynska, M. (2012). Systemy elektronnoho dokumentoobihu v di- ialnosti [Electronic document management systems in operation], Visnyk Knyzhkovoi pal- aty, 7, p. 35–38 (in Ukrainian).

Kokhalyk, Kh. M. (2015). Svitovyi dosvid vprovadzhennia elektronnoi de- mokratii: problemy ta dosiahnennia [World experience of implementation of e-democracy: problems and achievements], Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, vyp. 42, p. 169–174 (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro arkhivnyi pidrozdil derzhavnoho orhanu, orhanu mistsevoho samovriaduvannia, derzhavnoho i komunalnoho pidpryiemstva, ustanovy ta orhanizatsii: nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 10.12.2012 № 232/5. [On the approval of the Standard Regulation on the archival division of a state body, local self- government body, state and communal enterprise, institution and organization: order of the Ministry of Justice of Ukraine dated 10.12.2012, 232/5.] (2012). URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0202-12#Text (in Ukrainian).

DSTU 4163:2020 Derzhavna unifikovana systema dokumentatsii. Unifikovana systema orhanizatsiino-rozporiadchoi dokumentatsii. Vymohy do oformlennia dokumentiv [DSTU 4163:2020 State Unified Documentation System. Unified system of organizational and administrative documentation. Requirements for processing documents] [Chynnyi vid 2021-09-01]. DP «UkrNDNTs» (2020), 37 p. (Informatsiia ta dokumentatsiia) (in Ukrai- nian).

Ievhanov, V. V. (2009). Rozvytok styliu derzhavno-upravlinskoi diialnosti [Devel- opment of the style of public administration]: avtoref. dys.kand. nauk z derzh. upr.: Kharkiv. 20 p. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09evvdud.zip (in Ukrainian).

Kudlai, V. (2012). Stan naukovoho rozroblennia problem dokumentatsiinoho za- bezpechennia systemy upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvi [The state of scientific devel- opment of the problems of documentation support of the quality management system at the enterprise], Visnyk Knyzhkovoi palaty, 5, p. 22–25 (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28