Співвідношення локальної демократії та вертикалі влади

  • Svitlana Bula Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: місцеве самоврядування, локальна демократія, модель агента, модель партнерства, органи центральної влади

Анотація

У статті визначено моделі взаємодії місцевого самоврядування та центральних органів влади: модель партнерства та модель агента. Локальна демократія передбачає відносини партнерства з органами центральної влади, ба більше, питання, що стосуються інтересів територіальної громади, мають належати лише компетенції органів місцевого самоврядування. Виділено три основні системи здійснення публічної влади на місцях: англосаксонська, романо-германська, іберійська. Розглядаються різні підходи до законодавчого закріплення та регулювання компетенцій місцевих органів влади. Встановлено принципи співвідношення локальної демократії та вертикалі влади: законність (розподіл компетенцій має бути законодавчо закріплений); пріоритетність інтересу громади; автономія (зокрема фінансова) органів локальної демократії, що дозволяє здійснювати належне врядування, формувати органи самоорганізації населення; представництво, участь громадян; контроль (і з боку громадян, і з боку центральних органів влади). Наголошено, що головним інструментом локальної демократії, а також принципом співвідношення з органами державної влади є самоорганізація. Зазначено, що в розвинених демократіях інститути локальної демократії перебувають у відносинах партнерства з органами центральної влади. У перехідних суспільствах на початкових етапах транзиту органам локальної демократії не приділяють належної уваги, органи місцевого самоврядування намагаються перетворитись на агентів державної влади. Як засвідчує історія європейських країн, кожна з них проходила свій власний шлях побудови дієвого місцевого та регіонального врядування, і не обійшлося без помилок, тому виокремлено деякі аспекти цього досвіду, які доцільно впровадити в діяльність районних рад в Україні.В нашій державі досі зберігається модель агента, органи місцевого самоврядування не володіють належною автономією, не здатні самостійно реалізувати інтереси територіальних громад.

Посилання

Орзіх М. Ф. Втілення конституційних засад в галузях законодавства щодо функціонування публічної влади в Україні / М. Ф. Орзіх // Юрид. вестн. –1997. –? 4. –С. 59–63.

Руда Н. І. Правовий статус територіального коллективу / Н. І. Руда // Місцевесамоврядування в Україні: історія, проблеми пропозиції. –К. : Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого та регіонального самоврядування в Україні, 1994. –С. 65–71.

Георгіц Конституційне право [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://lection.com.ua/pravo/kpzk/konstitutsiyne-regulyuvannya-kompetentsiyi-mistsevih-organiv-ta-yih-vidnosin-z-tsentralnoyu-vladoyu-u-zarubizhnih-krayinah-konstitutsiyne-pravo-zarubizhnih-krayin.

Конституція Греції 1975 –чинна Конституція Грецької Республіки : прийнята п’ятим скликанням Грецького парламенту, вступила в дію 1975 р., двічі переглядалась –1986 р. та 2001 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.uznal.org/constitution.php?text=Greece&language=r.

Конституція Королівства Нідерланди [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.uznal.org/constitution.php?text=Netherlands& language=r

Конституція Естонської Республіки : прийнята на референдумі 28 червня 1992 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.uznal.org/constitution.php?text=Estonia&language=r.

Конституции стран мира : справочник [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.uznal.org/constitution.php.

Конституция Федеративной Республики Германии [Електронний ресурс] // Конституции зарубежных государств : учебное пособие / сост. проф. В. В. Маклаков. –4-е изд., перераб. и доп. –М. : Волтерс Клувер, 2003. –Режим доступу: http://www.uznal.org/constitution.php?text=Germany&language=r.

Конституция США : текст и постатейный комментарий : в 2 ч. / В. А. Власихин, О. А. Жидков, Б. С. Никифоров, В. М. Николайчик ; редкол. : В. А. Власихин (отв. ред.), И. А. Геевский, А. А. Кокошин. –М., 1984. –Ч. 1. –162 с.

Конституційні акти Канади [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.uznal.org/constitution.php?text=Canada&language=r.

Конституция Республики Куба : принята народным референдумом 15 февраля 1976 г. и провозглашена 24 февраля 1976 г. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.sovetika.ru/cuba/konst1976.htm.

Конституція Угорщини.Конституційні основи місцевого самоврядування у новодемократичних країнах Східної Європи // Муніципальне право зарубіжних країн : навчальний посібник : у 3 ч. / авт. й упоряд. : В. Ю. Барвіцький, О. В. Батанов ; за заг. ред. проф. П. Мартиненка. –К. : Знання України, 2005–2006. –Ч. 3. –2006. –С. 97–98.

Конституція Ромунії [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://constitutions.ru/archives/184.

Конституція Монголії [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://constitutions.ru/archives/59.

Мішина Н. В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження : монографія / Н. В. Мішина ; Одес. нац. юрид. акад. –Одеса : Друкар. дім, 2009. –298 с.

Про загальні принципи організаціїмісцевого самоврядування в Російської Федерації : Федеральний закон РФ від 6 жовтня 2003 р. ? 131-ФЗ.

Орловський О.С. Органи самоорганізації населення: досвід Білорусії, Росії та Польщі [Електронний ресурс] / Олексій Сергійович Орловський // Теоретичні та прикладні питання державотворення. –2007. –Вип. 1. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2007-1/07oosbrp.htm/ odyframe.htm.

Чучук Є. П. Загальні засади конституційного ладу України і проблеми їх утвердження / Є. П. Чучук // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства. –Івано-Франківськ : Плай, 2000. –Вип. 3. –С. 20–24

Нижник Н., Машков О. Системний підхід в організації державного управління / Н. Нижник, О. Машков ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. –К. : Вид-во УАДУ,1998. –С. 6.

Рубцов В. П. Виступ на координаційно-методичній нараді / В. П. Рубцов // Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та регіональної політики : зб. матер. Координац.-метод. наради та виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (Гаспра –Ялта, АРК, 9–13 квітня 2001 р.). –К. : Логос, 2001. –С. 70.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети / [З. С. Варналій, О. О. Бабінова, О. В. Бойко-Бойчук та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. –К. : НІСД, 2007. –765 с.

Лендьел М. Передумови та особливості децентралізації влади у Центральній та Східній Європі / Мирослава Лендьел // Політичний менеджмент. –2007. –С. 167–178. –(Спецвипуск).

Баймуратов М. А., Косей В. С. Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины: концептуальные основы, иновационная

Опубліковано
2017-05-29