МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

  • Yevheniia Tykhomyrova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5017-5875
Ключові слова: Всесвітня кліматична програма, Всесвітня програма досліджень клімату, Кіотський протокол, кліматичні конференції, МГЕЗК, Паризька кліматична угода

Анотація

У статті розкрито нормативно-правове забезпечення розв’язання проблем зміни клімату. Проаналізовано зміст основних міжнародно-правових актів, що регулюють питання зміни клімату, та організаційні структури, котрі пов’язані з ними, зокрема кліматичні конференції й Міждержавну групу експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). Простежено вплив міжнародних конференцій на прийняття міжнародно-правових документів, які ставили за мету розв’язання глобальної проблеми зміни клімату. Особливу увагу приділено спеціальній резолюції ООН «Збереження глобального клімату для теперішньої та майбутньої діяльності людини», Всесвітній кліматичній програмі, Всесвітній програмі досліджень клімату, Віденській конвенції про охорону озонового шару, Монреальському протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, Базельській конвенції про контроль за трансгра­ничним переміщенням небезпечних відходів та їх видаленням, а також Рамковій Конвенції ООН про зміну клімату, Кіотському протоколу до Рамкової конвенції й Паризькій кліматичній угоді.

Уважаємо, що потрібно враховувати: кліматична політика здійснюється на різних рівнях – від місцевого до глобального, – а відтак потребує нормативно-правового та організаційного забезпечення розв’язання проблем зміни клімату на всіх цих рівнях, що має перетворюватися на інструментарій прийняття колективних рішень, пошуку компромісів, котрі задовольняють усі сторони переговорів щодо кліматичних змін.

Посилання

Bardina O. O. Mizhnarodne normatyvne zabezpechennia vyrishennia problem zminy klimatu (International regulatory support for addressing climate change) / O.O. Bardina // Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. №. 5. S. 131–137.

Bobуlev S.N. Hlobalnoe yzmenenye klymata y еkonomycheskoe razvytye (Global Climate Change and Economic Development) / S. Bobуlev, Y Hrytsevych. M., YuNEP, WWF Rossyia. 64 s.

Vyniarska M. H. Formuvannia mizhnarodnoi ekoloho-ekonomichnoi polityky shchodo zminy klimatu (Formation of international environmental and economic policy on climate change) / M.H. Vyniarska // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2017. №7. S. 41–45

Vyrt A. Dэvyd Hlobalnoe upravlenye v sfere yzmenenyia klymata Paryzhskoe sohlashenye: novыi komponent klymatycheskoho rezhyma OON (Global Climate Change Management Paris Agreement: A New Component of the UN Climate Change) // Vestnyk mezhdunarodnыkh orhanyzatsyi: obrazovanye, nauka, novaia эkonomyka. 2017. № 4. S. 185–214.

Horbanёv V. A. Hlobalnыe yzmenenyia klymata: ot Ryo do Kankuna (Global climate change: from Rio to Cancun) / V. A. Horbanёv // Vestnyk MHYMO. 2011. № 4. S. 240–249.

Yzmenenye klymata: Obobshchaiushchyi doklad. Vklad Rabochykh hrupp I, II y III v Piatыi otsenochnыi doklad Mezhpravytelstvennoi hruppы эkspertov po yzmenenyiu klymata (Climate change: A synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change) [osnovnaia hruppa avtorov, R. K. Pachaury y L.A. Meier (red.)]. MHЭYK, Zheneva, Shveitsaryia, 2014. 163 s

Klimatychna dyplomatiia v YeS: vysnovky ta rekomendatsii dlia Ukrainy. Analitychnyi dokument. (Climatic diplomacy in the EU: conclusions and recommendations for Ukraine. Analytical Paper) Ekspertno-doradchyi tsentr «Pravova analityka». 2017. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.rac.org.ua/uploads/content/371/files/climate-diplomacy.pdf [in Ukrainian].

Kuznietsova S. V. Teoretychni ta praktychni aspekty vykonannia v Ukraini Kiotskoho protokolu do Ramkovoi konventsii Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro zminu klimatu (Theoretical and practical aspects of implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Ukraine) / S.V. Kuznietsova // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. № 2. S. 240–243.

Myrovaia еkonomyka v nachale XXI veka. Uchebnoe posobye (World economy at the beginning of the XXI century ). M.: Yzdatelstvo «Dyrekt-Medya», 2013. 928s..

Ohliad realizatsii osnovnykh polozhen Kiotskoho protokolu do Ramkovoi Konventsii OON pro zminu klimatu ta zobov’iazannia krain-chleniv OESR i Yevrosoiuzu shchodo vykonannia rekomendatsii Paryzkoi (Review of the implementation of the main provisions of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the obligations of OECD member countries and the European Union to implement the recommendations of the Paris Conference) [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/05/3.-Osn_ polozh_SOR21.pdf

Protydiia hlobalnii zmini klimatu v konteksti Kiotskykh domovlenostei: ukrainskyi vymir (Countering Global Climate Change in the Context of the Kyoto Arrangements: Ukrainian Dimension) / S. L. Orlenko, Ya. A. Zhalilo, I. V. Trofymova [ta in.]. K. : NISD, 2010. 48 s..

Ramkova konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii pro zminu klimatu. 11 chervnia 1992 r. (United Nations Framework Convention on Climate Change. June 11, 1992) [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://www.seia.gov.ua/seia/control/main/uk/publish/article/627819

Sokolova N. A. Еvoliutsyia mezhdunarodno-pravovoho sotrudnychestva v borbe s yzmenenyem klymata (Evolution of international legal cooperation in the fight against climate change) / N. A. Sokolova // Aktualnыe problemы rossyiskoho prava. 2014. №9. S. 2057–2065.

Trofymova I.V. Adaptatsiia do zmin klimatu: naslidky, vrazlyvist, ryzyky (Adaptation to climate change: impacts, vulnerability, risks) / I.V. Trofymova // Ekolohichna bezpeka ta pryrodo-korystuvannia: Zb. nauk. pr. K., 2011. Vyp. 7. S. 128–135

Tsapko V. H. O. Naukovi osnovy bezpeky zhyttiediialnosti (Scientific basis of safety of life). Monohrafiia. / Tsapko V. H. Zerkalov D.V., Polukarov Yu. O. K.: Osnova, 2013. 1126 s.

Shulha M. V. Natsionalni pravovi aspekty zminy klimatu (National legal aspects of climate change) / M. V. Shulha // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2009. № 15. S. 291–297.

Опубліковано
2018-10-25