ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАЗАХСТАНУ

  • Roman Mykolaichuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: Казахстан, соціально-економічний розвиток, природні ресурси, економіка, господарювання

Анотація

У статті розкрито характеристику населення Республіки Казахстан, що відзначається зростанням за рахунок збільшення приросту й додатного сальдо міграції. Для країни властиве старіння нації, переважання жіночого населення, а особливо в середній і старшій вікових категоріях. Наголошено, що корисні копалини Казахстану одні з найбагатших на континенті та у світі. Тут наявні у великій кількості як паливні, так і рудні корисні копалини, зокрема нафта, газ, вугілля, залізна, марганцева й уранова руди. Також є значні поклади не рудних корисних копалин. Але, незважаючи на ресурсну забезпеченість, кліматичні умови не є сприятливими для освоєння цих здебільшого важкодоступних ресурсів, що значно підвищує ціну на сировину. Також клімат не дає змоги достатньою мірою розвивати сільське господарство, що через недостатність зрошення спричинило інтенсивніший розвиток тваринництва. Казахстан відносять до країн із транзитною економікою та є індустріально-аграрною державою. Він володіє господарством, головна особливість якого – динамічний розвиток основних соціально-економічних показників. Проте існує значна залежність цих показників від цін на нафту й сировину, а також від економічного становища провідних торгових партнерів. Господарство Казахстану представлене великою кількістю галузей, проте не всі вони розвиненні достатньо, зокрема в обробній промисловості. Галузі видобувної промисловості домінують у структурі експорту промислових товарів. Існує проблема з недостатньою кількістю залучених інвестицій в економіку, зокрема в обробну промисловість і сільське господарство. Значна залежність розвитку рослинництва від природних умов. Характерною рисою сільського господарства є перевага тваринництва, проте здебільшого воно екстенсивне. Також спостерігаємо постійне збільшення частки сфери послуг у структурі господарства. Економіка Казахстану розвивається, незважаючи на низку проблем, які з’явилися після розпаду СРСР через неправильний перехід до ринкової економіки, до яких відносять знецінення валюти, неефективну приватизацію, спад виробництва, занепад цілих галузей, недостатню кількість фінансових ресурсів. Проте на сучасному етапі  реалізовано комплекс реформ, що вивели країну з економічного краху та сприяють подальшому росту як економіки, так і якості життя населення.

Посилання

Валовой внутренний продукт стран в 1980–2015гг. URL:http://svspb.net/danmark/vvp-stran.php.

Рейтинг стран по ВВП на душу населения 1980–2015 гг.URL: http://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php.

Каледина Н. В. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны.Москва: Гардарики, 2002. 928 с.

Давильбекова Ж. Х. Развитие нефтегазового машиностроения.Актуальніпроблеми економіки.2014. No 9.С. 92–99.

Алиев Т. Казахстан: многовариантность макраекономических показателей.Мировая экономика и международные отношения.2013. No 2.С. 66–73.

Проект отраслевой программы по развитию нефтегазовойотрясли.URL: http://www.kazenergy.com/images/Otraslevie_Programy/ program.doc.

Уровень безработицы в странах мирастран в 1980–2014гг. URL: http://svspb.net/danmark/bezrabotica-stran.php.

Шувалова Г. Г. Экономика промышленности:учеб.-метод.разработка/ Г.Г.Шувалова. Владивосток: Изд-во ВГУЭС –2002 р.

Мировая экономика: учебник/под ред. А. С.Булатова. Москва: МАУП. 2004.197 с.

Государственнаястатистика Казахстана.URL: http://stat.gov.kz.

Модели перехода от административной экономики к рыночной/под ред. С.Б.Байзакова. Алматы: Рауан, 1997. 276 с.

Аубакиров Я. Н. Экономические проблемы стратегии Казахстана.Алматы,1997. 384с.

Сундук А. М. Розвиток національної економіки в контексті глобальних викликів.Актуальні проблеми економіки.2012. No 1. С. 101–110.

Назарбаев Н. А. Долгосрочная стратегия развития Республики Казахстан: «Казахстан-2030». Алматы: Рауан, 1998.

Опубліковано
2019-05-29